Algemene ledenvergadering

Het bestuur legt op 7 december verantwoording af voor het gevoerde beleid van verenigingsjaar 2020 - 2021.

U kunt zich tot en met 6 december aanmelden via het inschrijfformulier. 

Vanaf vrijdag 3 december worden de vergaderlink en stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering gestuurd aan degenen die zich hebben aangemeld voor deelname aan de online Algemene Ledenvergadering.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen 8 december 2020
 4. Vaststellen jaarverslagen
  1. Recreatie
  2. Selectie
  3. Secretaris
  4. Penningmeester
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Decharge penningmeester & bestuur voor het financiële beleid. 
 7. Uitreiking Ton Fortgens bokaal (Vrijwilliger van het jaar)
 8. Jubilarissen
 9. Bestuursverkiezingen
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Jetty Smal-Veen (bestuurslid recreatie) 
  2. Aftredend en niet herkiesbaar: Joris van Eijdhoven (penningmeester)
  3. Vacature: Secretaris
  4. Vacature: Penningmeester
  5. Vacature: bestuurslid recreatie

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een uur voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat via secretaris@batohaarlem.nl.                                     

 1. Voorstel begroting 2021 - 2021
 2. Vaststellen contributie 
 3. Vaststellen statuten en huishoudelijk regelement
 4. Rondvraag
Nieuws Overzicht